การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้คน ๆ หนึ่ง สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมาย แนวทางการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ชีวิตที่ตนเองคาดหวังจะเป็นได้ในอนาคต และถึงแม้ว่าการศึกษาจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคน ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม แต่ทว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่มาก และสำหรับน้อง ๆ บางคน ที่อาจรู้สึกว่า จะดีกว่ามาก ถ้าตนเองได้มีทุนการศึกษา ที่จะมาช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมากขึ้น จึงพยายามขวนขวายหาทางช่วยเหลือครอบครัวไปด้วย และได้รับการศึกษาตามที่ตนเองต้องการไปด้วย ซึ่ง “ทุนการศึกษา” อาจเป็นคำตอบและทางเลือกที่น่าสนใจ !

ดังนั้น หากน้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนในมหาวิทยาลัย และกำลังมองหาทุนการศึกษาดี ๆ ที่สามารถช่วยต่อยอดการศึกษาของน้อง ๆ ให้พัฒนาไปได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

รายละเอียดการรับทุนและคุณสมบัติ

คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 เด็กนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1  ถึงปีที่ 6 และอุดมศึกษา
1.2 นักรียนที่จะขอรับทุนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด 2.50  ขึ้นไป  พิจารณาแบบรายปี
1.3 เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
1.4 สถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดจริงและทางโรงเรียนรับรองว่ามีความประพฤติดี
1.5 ครอบครัวฐานะยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน 
1.6 ไม่มีการรับทุนซ้ำซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน

การยื่นใบสมัคร
นักเรียน จะต้องยื่นเรื่องผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น  โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบการขอรับทุนที่มูผู้มอบทุนกำหนด  และดำเนินการรวบรวมนำส่งใบสมัครการขอรับทุนพร้อมหลักฐานต่างๆของนักเรียนผู้ขอรับทุนมาที่ Triple 8 Group 25/114 มบ สิทธิทรัพย์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 21150 หมายเลขติดต่อ 0987184971 email pichaya@th8group.com

การพิจารณา
การพิจารณาอนุมัติทุน
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา จากเอกสารการขอรับทุนของนักเรียนที่โรงเรียนส่งมายังผู้มอบทุน เท่านั้น
ทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาพร้อมกำหนด  วัน  เวลาและสถานที่ ในการรับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทราบ  โดยผ่านโรงเรียนผู้ยื่นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่  ภายในช่วงระหว่าง วันที่  ๑๖  ถึงวันที่ ๓๑  ตุลาคม ของทุกปี หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควรกำหนดต่อไป

หลักฐานสำหรับผู้มอบทุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องนำส่งโดยสถานศึกษาที่นักเรียนผู้ขอทุนกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น 
นักเรียนผู้ขอรับทุนต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร  ดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของผู้มอบทุนให้ครบถ้วน
  • นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ เอ4
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ผลการเรียนเทอมหลังสุด (ถ้าไม่มีใช้ของปีก่อน)   ระดับผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด 2.50 ขึ้นไป
  • รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอม

ทางผู้มอบทุนจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีที่
1 ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาส่งไปยังผู้มอบทุนหลังจากระยะเวลาที่ผู้มอบทุนกำหนด
2 ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน
3 ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
4 นักเรียนผู้ขอรับทุนไม่ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

โรงเรียน ศรีสวัสดิ์ วิทยาคม จังหวัดน่าน ทุนปีการศึกษา 2565

ในการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จะมอบเงินสดให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนตามที่ได้รับอนุมัติ   โดยตัวแทนจะมีพิธีมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนโดยตรง  ภายในหรือภายในช่วงระยะเวลาในข้อกำหนด   ตามวัน  เวลา และ สถานที่  ตามที่ระบุไว้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา  หรือภายใน ช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการ จะเห็นสมควรกำหนดต่อไป   

 148 total views