การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้คน ๆ หนึ่ง สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมาย แนวทางการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ชีวิตที่ตนเองคาดหวังจะเป็นได้ในอนาคต และถึงแม้ว่าการศึกษาจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคน ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม แต่ทว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่มาก และสำหรับน้อง ๆ บางคน ที่อาจรู้สึกว่า จะดีกว่ามาก ถ้าตนเองได้มีทุนการศึกษา ที่จะมาช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมากขึ้น จึงพยายามขวนขวายหาทางช่วยเหลือครอบครัวไปด้วย และได้รับการศึกษาตามที่ตนเองต้องการไปด้วย ซึ่ง “ทุนการศึกษา” อาจเป็นคำตอบและทางเลือกที่น่าสนใจ !

ดังนั้น หากน้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังเรียนในมหาวิทยาลัย และกำลังมองหาทุนการศึกษาดี ๆ ที่สามารถช่วยต่อยอดการศึกษาของน้อง ๆ ให้พัฒนาไปได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

รายละเอียดการรับทุนและคุณสมบัติ

คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 เด็กนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1  ถึงปีที่ 6 และอุดมศึกษา
1.2 นักรียนที่จะขอรับทุนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด 2.50  ขึ้นไป  พิจารณาแบบรายปี
1.3 เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
1.4 สถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดจริงและทางโรงเรียนรับรองว่ามีความประพฤติดี
1.5 ครอบครัวฐานะยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน 
1.6 ไม่มีการรับทุนซ้ำซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน

การยื่นใบสมัคร
นักเรียน จะต้องยื่นเรื่องผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น  โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบการขอรับทุนที่มูผู้มอบทุนกำหนด  และดำเนินการรวบรวมนำส่งใบสมัครการขอรับทุนพร้อมหลักฐานต่างๆของนักเรียนผู้ขอรับทุนมาที่ Triple 8 Group 25/114 มบ สิทธิทรัพย์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 21150 หมายเลขติดต่อ 0987184971 email pichaya@th8group.com

การพิจารณา
การพิจารณาอนุมัติทุน
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา จากเอกสารการขอรับทุนของนักเรียนที่โรงเรียนส่งมายังผู้มอบทุน เท่านั้น
ทางคณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาพร้อมกำหนด  วัน  เวลาและสถานที่ ในการรับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทราบ  โดยผ่านโรงเรียนผู้ยื่นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่  ภายในช่วงระหว่าง วันที่  ๑๖  ถึงวันที่ ๓๑  ตุลาคม ของทุกปี หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควรกำหนดต่อไป

หลักฐานสำหรับผู้มอบทุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องนำส่งโดยสถานศึกษาที่นักเรียนผู้ขอทุนกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น 
นักเรียนผู้ขอรับทุนต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร  ดังนี้

  • กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของผู้มอบทุนให้ครบถ้วน

  • นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ เอ4

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • ผลการเรียนเทอมหลังสุด (ถ้าไม่มีใช้ของปีก่อน)   ระดับผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด 2.50 ขึ้นไป

  • รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป

  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน

  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอม

ทางผู้มอบทุนจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีที่
1 ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาส่งไปยังผู้มอบทุนหลังจากระยะเวลาที่ผู้มอบทุนกำหนด
2 ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน
3 ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
4 นักเรียนผู้ขอรับทุนไม่ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

 

โรงเรียน ศรีสวัสดิ์ วิทยาคม จังหวัดน่าน ทุนปีการศึกษา 2565

ในการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จะมอบเงินสดให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนตามที่ได้รับอนุมัติ   โดยตัวแทนจะมีพิธีมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนโดยตรง  ภายในหรือภายในช่วงระยะเวลาในข้อกำหนด   ตามวัน  เวลา และ สถานที่  ตามที่ระบุไว้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา  หรือภายใน ช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการ จะเห็นสมควรกำหนดต่อไป   

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาปี 2566รายชื่อกรรมการคัดเลือกทุนและผู้ร่วมสมทบทุนการศึกษาสำหรับ นร เรียนดี ปี 2566 แต่ไม่พร้อมด้านทุนทรัพย์ รายละเอียดทุนการศึกษา www.th8group.com

ดร ภิชยะ เรืองวาณิชกฤษ
นพ ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร
นพ จักกพัฒน์ วนิชานันท์
นพ ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์
ดร.ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ Founder: Presentation Academy Thailandธีรยุทธ วงษ์จำปา
จักรีวงศ์ มาอ้น
พุทธากร เมธาพุทธิกรกุลเรวัต เด่นจักรวาฬ
ธนกฤต วิมลสกุลภัค บริษัท เอ็มอีอี คอนซัลแตนส์ จำกัด
ผศ.ดร จุฑามาศ แก้วมโน
สุรเทพ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
ภูดิศ การะโภชน์
กวินตร์ วลัยพรกูรยุทธ
ณรงค์ศักดิ์ ขุนสุวรรณ์
ณรงค์ชัย มงคลชาติไทย
อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย
ทศพร เพิ่มทรัพย์
วัชระ จันทรา
กัณณพนต์ คลอวุฒิเสถียร
นายสัตวแพทย์ อภิชาติ จิรัฐิติกาลกิจ
สรศักดิ์ บุญประดับ
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
วัชรพล ศิวะอัญชลีกุล
ทวีศักดิ์ ตันติฉันทการุญ
ศุภกร อุตมาวิบูลย์
กิตติศักดิ์ กาญจนรักษ์
เพื่อนพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อนโรงเรียนวัดป่าประดู่ระยอง