กฏสิบสามข้อการเป็นผู้นำองค์การที่ดี

Light 8  > Green News, T 8 Market News >  กฏสิบสามข้อการเป็นผู้นำองค์การที่ดี

 1. ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 2. เป็นตัวอย่างที่ดี
 3. มีวิสัยทัศน์ที่ดี
 4. ควบคุมอารมณ์
 5. อย่าหยุดการพัฒนาตนเอง
 6. เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง
 7. หาที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทาง
 8. ทำความเข้าใจแรงจูงใจของตัวเอง
 9. มีส่วนร่วมกับความคิดเห็น ยอมรับความเห็นคนอื่น
 10. มีทัศนคติในเชิงบวก
 11. ใส่ใจผู้ใต้บังคับชา
 12. เป็นผู้นำขับเคลื่อนของทีม
 13. มีความเห็นอกเห็นใจ

 534 total views

Translate »
0
0
0
0
0
0
0